Autor československé státní vlajky

Jaroslav Kursa

Vzhledem k tomu, že se v minulosti objevilo v médiích několik reakcí zpochybňujících Jaroslava Kursu jako autora československé státní vlajky a uvádějících za autora Jaroslava Jareše či Josefa Knedlhanse, vydala Česká vexilologická společnost tuto zprávu:
Přípravou zákona č. 252/1920 Sb., kterým byly stanoveny státní symboly (vlajka, státní znaky aj.), byla pověřena znaková komise vytvořená na konci r. 1918. Byla složena ze zástupců jednotlivých ministerstev, politiků a několika odborníků (ředitelé archivů a Jaroslav Kursa, pracovník archivu Ministerstva vnitra). Po delší diskusi se její členové shodli na principu, že státní vlajka bude obsahovat slovanské barvy (bílou, červenou a modrou), a uložili Jaroslavu Kursovi, aby namaloval návrhy vlajky obsahující tyto barvy. Jaroslav Kursa vypracoval řadu návrhů s různě širokými pruhy i s jinými heraldickými figurami včetně návrhu s modrým klínem sahajícím do jedné třetiny délky bíločervené vlajky a předložil je členům komise 4. července 1919. Komise doporučila zavést vlajku s klínem v této podobě, ale po kritice veřejnosti a některých poslanců byl v lednu 1920 na doporučení některých výtvarníků klín protažen do poloviny délky vlajky a vlajka v této podobě byla schválena Revolučním Národním shromážděním 30. března 1920 jako československá státní vlajka (zákonem č. 3/1993 Sb., i jako vlajka České republiky). Po zveřejnění zákona č. 252/1920 Sb. zaslal tiskový odbor Ministerstva vnitra tisku sdělení o autorech nových státních symbolů, kde se mj. uvádělo: „Heraldický návrh státní vlajky a státních znaků vypracoval koncipista státního archivu Jaroslav Kursa v dorozumění s univ. prof. dr. Gustavem Friedrichem…“. V tiskovém sdělení nebyla žádná zmínka ani o Jaroslavu Jarešovi, ani o Josefu Knedlhansovi. První z nich sice již 3.11.1918 doporučoval za československou vlajku vlajku s klínem, ale ten měl být černý. Další návrhy vypracoval J. Jareš v květnu 1919 pro Umělecký sbor Památníku odboje, žádný z nich se však nepodobal nakonec schválené státní vlajce (na výstavách prací J. Jareše pořádaných od 60. let minulého století se sice objevila kresba vlajky totožné se schváleným návrhem československé vlajky, ale tato kresba, pokud vůbec vznikla před přijetím zákona, neopustila malířův ateliér) a znaková komise je ani neposuzovala. Podobně neznala znaková komise ani vlajku, kterou údajně zhotovil v Americe Josef A. Knedlhans a vítal s ní T. G. Masaryka, když v r. 1918 přijel do New Yorku. Její exemplář je sice uložen v muzejní budově Czechoslovak Society of America v Chicagu, ale byl tam předán až v r. 1954. Vlajka má sice modrý klín, ale jeho rozměry stejně jako poměr stran vlajky neodpovídají vlajce přijaté 30. března 1920. Za oficiálního autora československé i české vlajky lze tedy na základě výše uvedených údajů označit pouze Jaroslava Kursu. Zájemcům o podrobnější informace z průběhu zavádění československých symbolů doporučujeme studium publikace Z. Svobody Československá státní a vojenská symbolika, Praha 1991, statě M. Hlinomaze Vývoj československé státní symboliky v letech 1918-1990 otištěné ve Sborníku archivních prací č. 1 v r. 1992 a katalogu výstavy Česká panovnická a státní symbolika, Praha 2002.

zdroj: Tisková zpráva České vexilologické společnosti